RegisterPage

ใบสมัคร

โครงการ Young Thai Environmentalist 2018

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชน

เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

หมายเหตุ การกรอกข้อมูลสมาชิกในระบบเพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ (ตามที่กำหนด) เข้ามาเก็บในฐานข้อมูลได้โดยตรง
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัวของสถาบันการศึกษา
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต/นักศึกษา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ:
ทักษะด้านการสื่อสาร:

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการเข้าประกวดดังนี้
  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน ในรูปแบบไฟล์ .jpeg หรือ .pdf
  3. รูปถ่ายปัจจุบันแบบไม่เป็นทางการ (ดูตัวอย่างรูปถ่าย)
  4. บทความ (Essay) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาในมุมมองของนักศึกษา ความยาว 1 หน้า A4 พิมพ์โดยใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 หรือเทียบเท่า เขียนส่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
  5. คลิป (Clip) ความยาวไม่เกิน 2 นาที เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาในมุมมองของนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  6. สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Email info.yten2018@gmail.com
รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาดไม่เกิน 2 mb)
สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน 2 mb)
บทความ (ขนาดไม่เกิน 2 mb)
ไฟล์คลิป (ต้องบีบไฟล์ด้วย Winrar | Winzip เท่านั้น)

93Shares