หน้าแรก

ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างมหาศาล

จากอุบัติเหตุทางถนนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

   ในขณะที่รายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกที่ประมาณการตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกสอดคล้องกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการเสียชีวิตจาก 3 แหล่งที่สำคัญได้แก่ ตำรวจ สาธารณสุข และประกันภัย โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ได้ปรากฎข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่าในช่วงปี 2554 ถึง 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยสูงถึง 22,052 คนต่อปี ตามลำดับ หรือเท่ากับว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 60 คนต่อวัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี

สำหรับมาตรการการจัดการความเร็ว

เอกสารเผยแพร่

พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็ว

เพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
(Speed Management Blueprint for Thailand’s Road Safety)