หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์

 
 

เอกลักษณ์นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

 “การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน