วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

หน้าแรก / วิจัย

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา)

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                  สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์           มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พุทธกูล                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ                        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวชุตินันท์ มุ่งการนา

0Shares