ปริญญาโท

เงื่อนไขการสอบ

1.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

  • ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL pBT 450/ IELTS 5.0 อ่านต่อ…

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท

แบ่งจ่าย 4 งวด ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปีการศึกษา 2561

    รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)   ระหว่างวันที่  6 ธันวาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
http://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

   ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน อ่านต่อ…

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต