ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 590,000 บาท อ่านเพิ่มเติม…

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าเล่าเรียนสามารถดูผ่านเว็บไซต์ swu.ac.th ได้ทันที อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต