ปริญญาตรี

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท โดยมีค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) เปิดรับเข้าศึกษาจำนวน 5 รอบ… อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาหลายประเภท  อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต