คณาจารย์

หน้าแรก / บุคลากร
คณาจารย์

คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
E-Mail : jirawatj@swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
E-Mail : chompoonuh@swu.ac.th
ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
E-Mail : nattayapr@swu.ac.th , nattayap@hotmail.co.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ความสุข

ประวัติและผลงาน
ดร.ดนัย ธนามี
E-Mail : danait@swu.ac.th , danait@g.swu.ac.th
Research Interest : International Finance, International Economics, Macroeconomics, Financial Economics, and Applied Econometrics Research Interest

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
E-Mail : ntploy@yahoo.com , nantarat.tang@gmail.com
Research Interest : เศรษฐจุลภาค เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การคลัง+ภาษีอากร

ประวัติและผลงาน
ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
E-Mail : polpat@g.swu.ac.th ,kpolpat@yahoo.com
Research Interest : เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ประวัติและผลงาน
ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์
E-Mail : peerat@g.swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐมิติประยุกต์(Applied Microeconomics and Econometrics), เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics), ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory), ความยากจน (Poverty), เศรษฐศาสตร์สุขภาพว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV (Health Economic; Economic of HIV)

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล
E-Mail : econswur@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร
E-Mail : ratchapan@swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค การวิเคราะห์โครงการ สถิติเศรษฐศาสตร์

ประวัติและผลงาน
ดร. วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์
E-Mail : wanasin@swu.ac.th , wanasin@gmail.com
Research Interest : เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์พัฒนา การค้าระหว่างประเทศ

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
E-Mail : suppanunta@swu.ac.th , suppanunta@gmail.com
Research Interest : การวิเคราะห์การลงทุน เศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการเงินและการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์บริหารการเกษตร

ประวัติและผลงาน
ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
E-Mail : sivalap@swu.ac.th , sivalap@gmail.com
Research Interest : เศรษฐศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์โครงการ

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
E-Mail : suwimonh@swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
E-Mail : saree@swu.ac.th
Research Interest : Industrial Organization Microeconomics International Trade

ประวัติและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
E-Mail : adulsu@swu.ac.th
Research Interest : เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติและผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
E-Mail : or-tip@swu.ac.th , aotip.ratniyom@gmail.com
Research Interest : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติและผลงาน
DR. TAM BUI THI MINH
E-Mail : bminhtam@yahoo.com
Research Interest : International Trade, International Finance Development Economics (poverty, inequality, gender empowerment, migration) Statistical and Econometric Analysis

ประวัติและผลงาน
อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย
E-Mail : thipwi@swu.ac.th
อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
E-Mail : sutidap@swu.ac.th , sutida.plyngam@gmail.com
Research Interest : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ประวัติและผลงาน